Een stukje historie

 

“Culturele Manifestatie Castricum”………………

 

…..een initiatief van Cees Brugman, die in 1994 als directeur van de stichting Kunstzinnige vorming Castricum (SKVC) met vertegenwoordigers uit de diverse culturele disciplines in Castricum op 5 en 6 februari de eerste Culturele Manifestatie organiseert.

Deze werkgroep van het eerste uur bestond naast Cees Brugman uit Antie Schuitman (zang), Irma Karssen (toneel), Henk Schipper, Paul Knebel  (muziek),  Hans van Herwijnen, Gerda van Buren (beeldende vormgeving) en Wil Harff als onafhankelijk lid met zorg voor sponsoring.

Gekozen werd voor de sporthal, waar een podium werd gebouwd van pallets.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat het er te koud was, de tribune te ver van het podium verwijderd en naast dat deze gevaarlijk werd gevonden, kraakte deze heel erg, wat voor de artiesten op het podium natuurlijk nogal storend was.

Ook bleek na afloop een financieel tekort van 1125,–, dat helaas – ondanks een verzoek daartoe -niet door de gemeente werd gedekt, maar door SKVC  moest worden gedragen en over 2 jaar kon worden uitgesmeerd.

Tevens werd geconstateerd dat er helaas geen artikel op de voorpagina van de enige echte “Castricummer” stond en dat de informatie vooraf naar de deelnemers toe onvoldoende was geweest.

Het programma werd in eigen beheer gemaakt en bekostigd uit advertenties van de plaatselijke middenstand. Daarnaast werd 2,50 per dag entree geheven.

De schilderijententoonstelling die toen op de bovenverdieping werd ingericht, deed mee in de voorrondes voor het Talens Palet. Voor de manier waarop deze georganiseerd was, werd een 2e prijs behaald. Dankzij de fraaie spiegelwand kwamen de geëxposeerde beeldhouwwerken ook heel mooi tot hun recht.

 

De werkgroep had de smaak te pakken en besloot door te gaan; zo was er in 1996 de 2e Culturele Manifestatie; nu in april, wederom in de sporthal. Om voldoende inkomsten te hebben, werd er ook nu entree geheven en wel 5,– voor een doorlopende kaart voor allebei de dagen; het programmaboekje was toen tevens entreebewijs.

Het bezoekersaantal viel wat tegen, want het was erg mooi weer dat weekend.

Omdat de sporthal toch niet als de ideale locatie werd ervaren, mede omdat er veel werk verzet moest worden om een goed podium met geluid en verlichting te bouwen, werd in 1998 uitgeweken naar de aula van het Jac. P. Thijssecollege.

Daar werd ook een muzikaal café ingericht voor de kleinere groepen omdat het effect van hun

optreden op het grote podium wat verloren ging.

Dankzij de grote hal was er een prachtige plek om een expositie in te richten, waaraan door Perspectief, Toonbeeld en de Fotoclub graag werd meegewerkt.

Tevens werd besloten om te kiezen voor de maand maart, als beste optie en om het evenement zo laagdrempelig mogelijk te houden, wordt vanaf 1998 geen entree meer geheven, zodat het publiek makkelijker in- en uit kan lopen.

 

Bij de evaluatie in 1997 was reeds besloten om de culturele manifestatie los te koppelen van SKVC, inmiddels Toonbeeld geheten, mede omdat Cees Brugman per 1-3-1998 zijn functie als directeur van Toonbeeld beëindigde, maar zich wel wilde blijven inzetten voor de Manifestatie.

Door Hans van Herwijnen werd een eigen logo ontworpen en de manifestatie kreeg als titel. ”Castricum uit de Kunst”.

Toen in november 1998 de stichting Culturele Manifestaties Castricum officieel werd opgericht, hadden Antie Schuitman en Henk Schipper inmiddels het bestuur verlaten en werden nieuwe bestuursleden toegevoegd in de personen van Peter Brouwer en Rene Bos.

 

Ook in het jaar 2000 op 18 en 19 maart, was het Jac. P. Thijsse de locatie waar het allemaal moest gebeuren.

Voor de eerste keer werd door het Nieuwsblad voor Castricum een huis-aan-huiskrant uitgebracht met daarin informatie over alle deelnemers en een uitgebreid programmaoverzicht.

Op deze manier hoefde de organisatie niet zelf meer advertenties te werven en deze vorm van sponsoring scheelde heel veel werk.

Het VBS-fonds kwam desgevraagd over de brug met een belangrijk bedrag, waarvan de kinderactiviteiten georganiseerd konden worden.

Naast de gemeentelijke subsidie was er een goede financiële basis.

Hans van Herwijnen heeft inmiddels het bestuur verlaten i.v.m. zijn verhuizing naar het noorden van het land, waar hij in Oude Schans een eigen kunstgalerie opent. Tanya de Goede treedt toe tot het bestuur en neemt de PR-taak op zich.

 

In 2002: eerste lustrum en sponsoring door de ING Bank en n.a.v. de gemeentelijke herindeling worden ook culturele instanties in Limmen en Akersloot benaderd om aan de manifestatie deel te nemen.

Eind 2003 besluit de gemeente het projectfonds Welzijn met 15% te korten op een moment dat de voorbereidingen voor 2004 in volle gang zijn; gelukkig is het subsidiebedrag reeds vastgesteld.

 

 

 

 

In 2004 op 20 en 21 maart wordt wederom gekozen voor sporthal De Bloemen, omdat daar meer

ruimte gecreëerd kan worden voor de almaar toenemende stroom deelnemers en is de 6e culturele manifestatie een feit.

De bij de gemeente aangevraagde subsidie voor de manifestatie in 2006 wordt – gebaseerd op het voor 2004 toegekende bedrag – met 30% gekort en dat geeft de nodige zorgen bij de organisatie.

Daarom wordt contact gezocht met de Rabobank en in 2006 wordt officieel vastgelegd dat deze bank als hoofdsponsor zal optreden voor een aantal jaren.

Naast subsidie van de gemeente Castricum, werd in dat jaar ook een beroep gedaan op het Schipholfonds met een positief resultaat, waardoor op 18 en  19 maart 2006 ook deze Manifestatie een succesvol verloop had met heel veel toeschouwers.

In 2008 is Cees Brugman gestopt als voorzitter en wordt deze taak overgenomen door Gerda van

Buren, die ook het secretariaat verzorgt; penningmeester wordt Peter Brouwer en Loes van Rietschoten komt het bestuur versterken.

De andere bestuursleden van het eerste uur, Wil Harff en Paul Knebel zitten nog altijd op hun post.
Dit jaar werd een subsidie uit het Prins Bernhardcultuurfonds ontvangen en kon de manifestatie financieel rond gebreid worden met de gemeentelijke subsidie en de bijdrage van de Rabobank.

En om met haar tijd mee te gaan, lanceert de organisatie haar eigen website: www.culturelemanifestatiecastricum.nl.

 

Van deze website wordt in 2010 volop gebruik gemaakt tijdens de kinderwedstrijd “beestenboel“. En het is natuurlijk een geweldig medium om aan de hand van foto’s van het evenement  belangstellenden een indruk te geven wat er allemaal gebeurt in zo’n weekend.

Dankzij de medewerking van NLDoet meldt zich een nieuw bestuurslid in de persoon van Werner Kempers, die de website gaat beheren.

En dan komt er begin 2010 bericht van de gemeente dat er tbv het projectenfonds Welzijn  nieuwe richtlijnen worden vastgesteld, teneinde de structurele subsidieverstrekking uit dit fonds een halt toe te roepen, omdat dit nooit de bedoeling van het fonds is geweest.

Dat betekent een afbouw voor alle instanties die hieruit putten; in 2013 zal voor de laatste maal een

bedrag worden uitgekeerd, zijnde 1/3 van het voor 2010 gesubsidieerde bedrag.

Al jaren kijkt de stichting uit naar een nieuw cultureel centrum binnen de gemeente en er zijn inmiddels meerdere plannen gepresenteerd, maar helaas, het komt er maar niet van.

Dat zou nl de culturele manifestatie betaalbaarder maken, want voorzieningen als podia, geluid en licht zijn in een nieuw Kultuurhuis standaard aanwezig, waardoor de kosten veel lager uitvallen, dan nu het geval is.

 

En dan is er in 2012 het tweede lustrum en daarover vindt u alles op de website; de huis-aan-huiskrant en ook Radio Castricum laat van zich horen.

Het is goed te constateren dat er naast bestuursleden van het eerste uur, ook in 2012 nog deelnemers zijn van het eerste uur.

Een prachtig feest en tevens voorlopig het laatste omdat de subsidiekraan door de gemeente is dichtgedraaid en het bestuur geen kans ziet om voldoende financiën te vergaren om door te gaan, ook gezien alle werkzaamheden en vrijwilligers die nodig zijn om sportcentrum De Bloemen om te bouwen tot een cultureel centrum.

 

En dan is het 2017 en waar we al zo lang naar hebben uitgekeken, is gerealiseerd!

Er staat een compleet vernieuwd Geesterhage met een fantastische theaterzaal Koningsduyn, met Toonbeeld in huis, waar ook prachtige ruimtes gerealiseerd zijn voor optredens en voor tentoonstellingen en workshops op beeldend gebied.

Dankzij het “om niet” beschikbaar stellen van alle ruimtes door de stichting Nieuw Geesterhage en Toonbeeld zijn de kosten aanmerkelijk minder, maar er is nog altijd geld nodig voor diverse zaken.

De exposanten: HUIB, de Fotoclub, Perspectief en Toonbeeld hadden voldoende wanden beschikbaar om een mooie tentoonstelling te kunnen laten zien in de verschillende ruimtes.

 

In de aanloop naar het evenement hebben we heel veel publiciteit gehad in de lokale en regionale kranten en dat heeft zeker geholpen bij het weer op de kaart zetten van de Manifestatie. Naast een mooie website waarop van alle deelnemers foto’s en informatie is opgenomen, hebben ook Facebook en Twitter geholpen om aan de weg te timmeren.

De digitale gemeentelijke informatieborden, die op de toegangswegen naar Castricum staan,  vertoonden de data van de Manifestatie en ook op Dichtbij.nl hebben we ons zegje kunnen doen.

Het subsidieverzoek bij de gemeente Castricum uit het Evenementenfonds is gehonoreerd en de Rabobank Noord-Kennemerland is weer opgetreden als hoofdsponsor.

Dit jaar heeft de bibliotheek Kennemerwaard zich aangesloten bij de organisatie en konden daar presentaties plaats vinden van de stichting Oer IJ en het Huis van Hilde en werd een podium geboden aan schrijver John Heideman.

Ook na afloop mooie recensies zowel lokaal, als regionaal.

Dankzij de Rabo Club Kasactie konden we ook nog een bedrag incasseren voor de aanschaf van een beachflag.

Uit de evaluatie blijkt dat iedereen enthousiast is over de mooie locatie en de professionele  uitstraling van de theaterzaal Koningsduyn en dat vraagt om een vervolg in 2019 op deze plek  en wel op 9 en 10 maart.

We zijn heel blij met het feit dat onze hoofdsponsor, de Rabobank Alkmaar e.o. ook nu van de partij is en dat de Gemeente Castricum weer een “duit in het zakje” doet, want zonder deze financiële bijdrage is het niet mogelijk om een dergelijk evenement te organiseren.

Ook zorgt de stichting Nieuw Geesterhage voor het gratis ter beschikking stellen van de ruimtes en krijgen we volop medewerking van het Nieuwsblad voor Castricum.

Nieuw is onze sponsor De Roset, die voor een heerlijke traktatie bij de koffie zorgt.

De deelname is gratis, waardoor aan heel veel liefhebbers van dans, muziek, zang, theater, poëzie en beeldende kunsten niet alleen een podium geboden kan worden, maar die de bezoekers kennis kan laten maken met de vele mogelijkheden voor een mooie en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Thema is deze keer “CULTUUR VERBINDT

Een spectaculaire opening door  burgemeester Toon Mans in eendrachtige samenwerking met dorpsdichter Bob van Leeuwen die dit thema op een fraaie manier in zijn gedichten heeft verwerkt.

In totaal zo’n 30 optredens gedurende 2 dagen, zowel in theater Koningsduyn, als in foyer De Heerlykhyd met mainstream en oude stijl jazz jamsessie en dansdemonstraties van Fruns.

De workshops beeldende vormgeving vinden plaats bij Toonbeeld, dat ook werk van cursisten toont.

Presentaties van de stichting Oer IJ en Het Huis van Hilde in de bibliotheek, waar tevens een literair café met dichters/schrijvers  is ingericht.

Tot slot een expositie van beeldende kunsten in de hal en diverse andere ruimtes van Geesterhage.

Tijdens dit weekend hebben zo’n 570 “artiesten” zich laten zien en horen en was er regelmatig “volle bak”.

 

Hoewel het de 12e Culturele Manifestatie Castricum was, bleek dat er in feite sprake was van een 25 jarig jubileum, aangezien de eerste Manifestatie plaats vond in 1994.”